Mechanik-monter maszyn i urządzeń

Mechanik zajmuje się montażem maszyn w warunkach produkcji jednostkowej i w warunkach produkcji seryjnej na linii montażowej oraz eksploatacją i naprawą maszyn. W ramach eksploatacji wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia ich stan techniczny na podstawie badań diagnostycznych. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego. Uczniowie mają szansę zdobycia dodatkowych uprawnień energetyczne  do 1 kV. Praktyka odbywa się u pracodawców lub w CKZ w Koninie.

  • przedmioty nauczania: nauka w szkole obejmuje zajęcia teoretyczne ogólnokształcące i zawodowe, takie jak podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektryczna, budowa maszyn i urządzeń, eksploatacja urządzeń, zajęcia praktyczne, podstawy przedsiębiorczości.
  • uzyskane kwalifikacje: MEC.03. Montaż i obsługa maszyn
    i urządzeń
  • cykl nauki: 3 lata
  • możliwość dalszej edukacji: absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń po potwierdzeniu kwalifikacji w zakresie kwalifikacji MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom zawodowy technik mechanik po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia i potwierdzeniu kwalifikacji: MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Share This
Skip to content