Poprawa jakości edukacji zawodowej w Aglomeracji Konińskiej – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9: „ Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego”, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Okres realizacji: od 7.05.2020 do 31.12.2021

Beneficjent: Miasto Konin
Realizatorzy: Zespół Szkół Technicznych w Koninie, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie, Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Partner: Powiat Koniński
Realizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie

Wartość całkowita: 1.527.895,35 zł, w tym:

a/ dofinansowanie – 1.298.711,04 zł

b/ wkład własny – 229.184,31 zł, w tym:

– wkład Miasta Konin 214.185,03 zł

– wkład Powiatu Konińskiego 14.999,28 zł

Celem projektu jest poprawa stanu istniejącej infrastruktury edukacji zawodowej
w ośmiu pracowniach, zlokalizowanych w pięciu placówkach oświatowych na terenie Aglomeracji Konińskiej poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy jest kluczowe z punktu widzenia gospodarki regionu i zawodów deficytowych. Wynikiem realizacji projektu będzie rozszerzenie i nawiązanie nowej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

 Efekty/ Działanie:

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt:

  • pracowni sieci komputerowych i pracowni programowania i grafiki cyfrowej w Zespole Szkół Technicznych w Koninie,
  • pracowni robót wykończeniowych w budownictwie i pracowni obsługi konsumenta w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. E. Kwiatkowskiego w Koninie
  • pracowni obrabiarek CNC i pracowni mechatronicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie
  • pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Koninie
  • pracowni graficzno-projektowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie
Share This
Skip to content