Wniosek o zapewnienie dostępności w wersji edytowalnej - pobierz wniosek

Zespół Szkół Technicznych w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zst.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zst.konin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-11 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych według standardu WCAG 2.1.

Integralne elementy strony w postaci planów lekcji i zastępstw generowane są w programie zewnętrznym i nie spełniają norm responsywności. ZST dołoży wszelkich starań, aby wszystkie strony serwisu były czytelne zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, np.: Ctrl i + (powiększenie czcionki), Ctrl + A (zaznacz wszystko) oraz nawigacji za pomocą klawiatury poprzez przycisk tab.

Na stronie zastosowano wtyczkę usprawniającą obsługę strony dla osób niepełnosprawnych poprzez powiększenie czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Szydłowska, adres poczty elektronicznej sekretariat@zst.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 98 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Technicznych w Koninie, ul. płk. Witolda Sztarka, 62-500 Konin

  1. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. płk. Witolda Sztarka. Do wejścia prowadzą schody. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia.
  2. Sekretariat znajduje się na końcu korytarza.
  3. Na piętra budynku prowadzą schody. Nie ma windy ani platformy. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  5. Do budynku i sekretariatu oraz innych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. W szkole nie ma pętli indukcyjnej.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku w powiększonym formacie dla osób niewidomych i niedowidzących.
  8. Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu jak i online.
  9. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich wskazane jest umówienie wizyty telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku pracownik wyjdzie przed budynek i obsłuży interesanta przed wejściem do niego.
  10. Również po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym można skorzystać z miejsca postojowego na terenie szkoły. Otwierana jest wtedy brama wjazdowa przez pracownika.